Úvodní stránka Představení Nabídka Ceník Informace Kontakt

Otázky z účetnictví

Obsah
Kdo musí vést účetnictví?
Kdy se stanu plátcem DPH?
Kdo musí vést účetnictví?
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví stanoví, kdo musí vést účetnictví. Jedná se o:
a) právnické osoby, které mají sídlo na území ČR,
b) zahraniční osoby, pokud na území ČR podnikají nebo provozují jinou činnost,
c) organizační složky státu,
d) fyzické osoby zapsané v Obchodním rejstříku,
e) fyzické osoby, jejichž obrat za předcházející kalendářní rok přesáhl 25 milionů,
f) fyzické osoby na základě vlastního rozhodnutí,
g) ostatní fyzické osoby - podnikatelé bez právní subjektivity, účastníci sdružení,
pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení musí vést účetnictví,
h) ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.
Nahoru
Kdy se stanu plátcem DPH?
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve svém §5 říká:
Osoba povinná k dani je fyzická nebo právnická osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické
činnosti. §6 pak říká:
osoba povinná k dani, která má sídlo nebo místo podnikání v tuzemsku, je osvobozena od uplatňování
daně, pokud její obrat nepřesáhne za nejbližších 12 předcházejících po sobě jdoucích kalendářních
měsíců částku 1.000.000,- Kč.
Do obratu 2.000.000,- Kč je poplatník čtvrtletním plátcem DPH, od 2 do 10 milionů si může poplatník
sám zvolit, zda bude čtvrtletním, nemo měsíčním plátcem DPH a nad částku 10 milionů obratu je poplatník
ze zákona měsíčním plátcem DPH.
Nahoru